Skip to main content

Family Game Night

Family Game Night

Step 1 - Click to Sign In

Step 2 - Play Math Games

Your family received one or more games to play together. All games have instructions included.
Games are a good way to practice math and reading skills.

Gia đình bạn đã nhận được một hoặc nhiều trò chơi để chơi cùng nhau. Tất cả các trò chơi đều có hướng dẫn đi kèm. Trò chơi là một cách tốt để thực hành toán học và kỹ năng đọc.


Middle School/High School Game

Prime Climb

Video Instructions

Hướng dẫn Video

https://youtu.be/usBHrp6s4xY
 

Step 3 - Send a Picture to Title I

Email a picture of your family playing the games to Mrs. Edmonds in Title I at kedmonds@ecsdfl.us or via text at 850-777-1089

 

Gửi hình ảnh gia đình bạn đang chơi trò chơi cho bà Edmonds trong Title I qua email tại kedmonds@ecsdfl.us hoặc qua tin nhắn theo số
850-777-1089

 

Step 4 - Learn How Games Help with Math

Click to Take the Survey